Vauxhall Mennonite church 1984-2000, former Mennonite Brethren Church.

(Mennonite Historical Society of Alberta)