Henry and Katherine Klassen. Photo from Mennonite Historical Society of Alberta.